همکاران

همکاران

dsdsdsd

  مدیر اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 مهندس محمدرضا حبیب اللهی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

 شماره تلفن مستقیم: ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۱۵

 

کارشناس مسئول طراحی و تولید نرم افزار

مهندس کیومرث شجاعی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

شماره تلفن مستقیم: ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۱۶

 

 Card

کارشناس وبومتریک -  وب سایت ها

مهندس هادی مهدوی نیا

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار - دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار

شماره تلفن مستقیم: ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۱۳

 

کارشناس مسئول شبکه و ارتباطات

مهندس یحیی حسینی

شماره تلفن مستقیم: ۰۳۱۴۲۲۹۲۳۲۶

 

کارشناس کامپیوتر

مهندس محمد حاج خدابخشی

شماره تلفن مستقیم: ۰۳۱۴۲۲۹۲۴۹۱

 

کارشناس مسئول شبکه و ارتباطات

مهندس محمد نورمحمدی

کارشناسی  ارشد مهندسی شبکه

شماره تلفن مستقیم: ۰۳۱۴۲۲۹۲۷۲۶

 

 کارشناس کامپیوتر

مهندس مهدی نوریان

شماره تلفن مستقیم: ۰۳۱۴۲۲۹۲۷۲۵

 

 کارشناس کامپیوتر

خانم مهندس طغیانی

شماره تلفن مستقیم : ۰۳۱۴۲۲۹۲۴۹۰

 

کارشناس کامپیوتر

 خانم مهندس فاطمه  آقابابایی

شماره تلفن مستقیم : ۰۳۱۲۴۲۲۹۲۹۱۶

 

کارشناس کامپیوتر

 خانم مهندس شاهپوری

شماره تلفن مستقیم : ۰۳۱۴۲۲۹۲۵۱۶

logo22

 

 

نشانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کتابخانه مرکزی، طبقه اول

ایمیل: ict@iaun.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹

شما اینجا هستید: خانه معرفی همکاران